Остала документа

2018. година

- Потврда из АПР-a о правним следбеницима од 31.07.2018.

2012. година

- Статут ГП "7. Јули" АД Београд од 28.06.2012.